Kursy wielopoziomowe

Chińska astrologia Ba Zi:
Analiz bezpośredniego / pośredniego bogactwa. Bogactwo i kara. Kombinacje i oddziaływania Niebiańskich pni w ziemskich gałęziach. 5 struktur.
/ Chinese astrology Ba - Zi
/ Китайская астрология Ба Цзы:
Анализ прямого/непрямого богатства. Богатство и наказание. Комбинации и столкновения Небесных Столпов и Земных Ветвей. 5 структур.
 
Ba Zi dla specjalistów:
60 Jia Zi, szczegółowe opisy; charakterystyka. Interpretacja, mocne i słabe strony; wizerunek i wygląd; cechy charakteru; szczególności w relacjach; miejsce zamieszkania. Analiza miłości, małżeństwa i rozwodu. Powody bycia samotnym, nieudane romanse; związki małżeńskie. Korekty.
/ Ba Zi for specialists.
/ Ба Цзы для специалистов:
60 Цзя Цзы, подробные описания; характеристики. Интерпретация, сильные и слабые стороны; образ и внешний вид; черты характера; особенности отношений; в каких местах жить, и другое. Анализ любви, брака и развода. Причины одиночества, безуспешные романы; отношения в браке. Исправления.
 
Ba Zi dla paramedyczny:
Choroby jako przejaw braku równowagi w systemie U-Shin. Choroby powodowane przez nadmierny wysiłek, osłabienie lub hamowanie jednego z elementów. Przykłady chorób. Metoda analizy Ba Zi dlja zdiagnozowania słabego ciała według Xu Ziping.
/ Para-Medical Ba Zi
/ Медицинский Ба Цзы:
Заболевания, как проявление дисбаланса в системе у-син. Заболевания, вызванные чрезмерной силой, слабостью или угнетением одного из элементов. Примеры заболеваний. Методика анализа Ба Цзы для выявления ослабленных органов по Сюй Цзыпину. 
 
 
 
Eniologia. (Podstawy bio wymiany energii w przyrodzie):
Szkoły i stranowiska na temat struktury świata. Wymiana energii w przyrodzie. Kosmiczne prawa wszechświata. Subtelna budowa człowieka. Postrzeganie energii i wibracji. Przyczyny chorób.
/ Ineologiya (Fundamentals of bio energy exchange in nature)
/ Инеология. (Основы биоэнергоинформационного обмена в природе):
Представления учений и школ о строении Мира. Энергоинформационный обмен в природе. Космические законы Вселенной. Тонкое строение человека. Восприятие энергий и вибраций. Причины заболеваний.
 
Praktyczna eniologia modul 1:
Wahadełko. Rama. Podstawy pracy. Diagnoza i ocena stanu energetycznego pomieszczenia. Podstawy diagnostyki. Wibracje, testowanie stanu. Diagnoza struktur subtelnych, ludzkich narządów i układów. Stadia rozwoju choroby. Przyczyny choroby w organizmie człowieka. Metody korekcji obiektów, narządów ludzkich i systemów. Metody konserwacji i akumulacji energii. Podstawy bioenergetycznej korekty narządów i układów. Wpływ na człowieka. Metody bio korekcji osoby. Diagnostyka i przywrócenie integralności (uroki itp). Diagnostyka stanów i zdarzeń, praca nad nimi.
/ Practical ineologiya – 1.
/ Практическая инеология модуль 1:
Маятник. Рамка. Основы работы. Диагностика и оценка энергетического состояния помещения. Основы диагностики. Восприятие вибраций, тестирование состояний. Диагностика тонких структур, органов и систем человека. Стадии развития болезни. Причины заболеваний организма человека. Методы коррекции объектов, органов и систем человека. Методы сохранения и набора энергии. Основы биоэнергетической коррекции органов и систем. Воздействие на человека. Методы биокоррекции человека. Диагностика и восстановление целостности при привнесённых состояниях (сглазы, порчи и т.д.). Диагностика состояний и событий и работа с ними.
 
Praktyczne eniologia modul 2:
Techniki bioenergetycznego wpływu na drobnychsubtelne ciało człowieka. Szybka regeneracja tkanek. Regeneracja narządów i układów. Stadia rozwoju choroby. Metody utrzymania dobrego zdrowia, szybkiej regeneracji.
/ Practical ineologiya – 2.
/ Практическая инеология модуль 2:
Техники биоэнергоинформационного воздействия на тонкие структуры человека. Быстрое восстановлением ткани. Восстановление органов и систем. Стадии развития болезни. Методы сохранения здоровья, быстрого самовосстановления.
 
Praktyczne eniologia modul 3 – Inicjacja w „Ognisty Kwiat“
/ Practical ineologiya – 3, Initiation into technique of "Fire Flower"
/ Практическая инеология модуль 3 – Настройка в технику «Огненный Цветок»
 
Praktyczne eniologia modul 4 – Inicjacja w „Ręce Świata”:
Podstawowe pojęcia i zasady. Aspekty uzdrowicielstwa.
/ Practical ineologiya – 4, Initiation into technique of "Fire Flower"
/ Практическая инеология модуль 4 – Настройка в технику "Руки Света":
Базовые понятия и принципы. Целительские аспекты применения.
 
 
 
Chińskia dietetyka modul 1:
Główne składniki żywności. Właściwe dobory żywieniowe. Rodzaje obróbki żywnościowej, ich wpływ na wartość składników. Zgodność i bilans żywności w diecie. Zasady zdrowego gotowania. Przyczyny braku produktów Qi. Yin Yang w organizmie. 5 żywiołów w organizmie człowieka. Dynamika wieku. 5 żywiołów.
/ Chinese Dietology – 1.
/Китайская диетология, модуль 1:
Основные компоненты пищи. Правильный выбор продуктов питания. Виды обработки пищи, их влияние на ценность компонентов. Совместимость и баланс основных видов продуктов в рационе питания. Правила приготовления здоровой пищи. Причины недостатка Ци в продуктах. Инь и Ян в организме человека. 5 Стихий в организме человека. Возрастная динамика 5 Стихий.
 
Chińska dietetyka modul 2:
Przyczyny braku równowagi; Pięć smaków i produkty żywności; klasyfikacja produktów według 5 żywiołów połączniet produktów; codzienne, sezonowe i roczne rytmy; dieta; Obliczenia zrównoważonej diety; gotowanie 5 według 5 żywiołów.
/Chinese Dietology – 2.
/Китайская диетология, модуль 2:
Причины дисбаланса; пять вкусов и продукты питания; классификация продуктов по 5 стихиям; сочетание продуктов; суточные, сезонные и годовые ритмы; режим питания; расчёты сбалансированного питания; приготовление пищи по 5 Стихиям.
 
 
 
Runy:
Drzewa Yggdrasil. Krąg runy. Runicza joga. Przewidywania runy. Run I chiromancja. Zestawy run.
/Runes
/Руны:
Древо Иггдрасиль. Рунный круг. Руническая йога. Предсказания по рунам. Руническая хиромантия. Руноставы.            
 
 
 
Feng Shui:
12 stadii życia elementow. Wzrost i dobrobyt. Roczny sha. Budowa domu, remont. Ba Jai. Formuła 8 pałacy, stworzenie mapy. Wybór domu lub mieszkania. Połączenie zasady dla domu i jego użytkownika. Sztuka naprawienia sytuacji.
/Feng Shui
/Фэншуй:
12 стадий жизни элемента и наинь. Рост и процветание. Годичное ша. Начало строительства, ремонта. Ба Джай. Формулы 8 Дворцов, построение Карты. Выбор дома или квартиры. Совмещение принципа для дома и человека. Искусство исправления ситуаций.
 
Feng Shui. Wędrujące gwiazdy Shuenkun:
Zasady teorii i konstrukcji map. Podstawowy pierścień 24 Gór. Droga Yin - Yang. Cykle i okresy. Nakładka wędrujących gwiazd na plan. Małe Tai Chi. Zasada góry i wody. Moc gwiazd. Dobre i złe gwiazdy, ich charakterystyka. Sekrety kombinacji. Specjalna konstrukcja. Uwięziona gwiazda.
/Feng Shui. Flying Stars Shuenkun
/Фэншуй.  Летящие Звезды Шуэнкун:
Принципы теории и построение карт. 24 горы компаса. Путь инь - ян Звезд. Циклы и периоды. Наложение летящих звезд на план. Малый тайчи. Принцип горы и воды. Сила звезд. Хорошие и плохие звезды, их характеристики. Секреты комбинаций. Специальные структуры. Звезда в заточении.
 
 
 
Chiński fizjonomia Ming xian:
5 elementów na twarzy, 5 bóstw. 100-letnia mapa twarzy dla kobiet i dla mężczyzn. 100 pozycji na twarzy. 12 pałaców. Kształtu twarzy - symetria i równowaga. Postać 5 elementów. uszy; czoło; brwi; oczy; nos; usta; broda i policzki; pieprzyki na twarzy, a ich znaczenie. Sukces. Twarze dzieci. Poradnictwo zawodowe.
/ Chinese physiognomy. Ming Xiang.
/ Китайская физиогномика. Мин Сян:
5 элементов на лице, 5 божеств. 100-летняя карта лица для женщины и для мужчины. 100 позиций на лице. 12 дворцов. Формы лица - симметрия и баланс. Формы 5 элементов. Уши; лоб; брови; глаза; нос; рот; подбородок и скулы; родинки на лице и их значение. Удача. Детские лица. Профориентация.
 
 
 
Kocmoenergetyka:
Podstawowe pojęcia i podstawy pracy. Szczególności stosowania leczniczych i magicznych częstotliwości. Schematy leczenia niektórych chorób. Seans terapeutyczny. Regulacja częstotliwości bazowej Faroon Budda, Zeus i Firast.
/ Cosmoenergetics
/ Космоэнергетика:
Базовые понятия и основы работы. Особенности применения лечебных и магических частот. Схемы лечения отдельных заболеваний. Проведение лечебного сеанса. Настройка в базовые частоты Фарун-Будда, Зевс и Фираст.
 
 
 
Reiki:
Klasyczne (Mikao Usui) Reiki; Podstawowe zasady metodologii; możliwości; etapy zabiegu; Wprowadzenie w 1 etap.
/Initiation into technique of "Reiki"
Рейки:
Классическое (Микао Усуи) Рейки; основные принципы методики; возможности; проведение лечебного сеанса; инициация в 1-ю ступень.
 
 
 
Sztuka wyboru dat:
Podstawowe zasady, wzory, kształty, rok kalendarzowy 1000-letni. Obliczanie pomyślnych dat i godzin. Wybór dat systemu nadrzędnego Don, dotyczących sprzyjającego boga. Ziemskie Konary na ręce; Pięć szczurów, pogoń za godziną. Transformacja niebieskich pni i znalezienie korzystnej godziny. Złagodzenie kary. Dodatkowe Gwiazdy. Korzystne i niekorzystne daty. Praktyka wyboru daty konkretnych wydarzeń: podpisanie umowy; podróż, wyjazd służbowy; Otwarcie firmy; cenne wynalazki;procedury medycznych; ślub; rozwód; inwestycja pieniędzy, zakup sprzętu. Wybór terminów Feng Shui
/ The art of choosing dates
/ Искусство выбора дат:
Базовые принципы, шаблоны, формы, 1000-летний календарь. Расчёт благоприятных дат и часов. Выбор дат по системе Мастера Дона, относительно полезного Божества. Земные ветви на руке; пять Крыс, преследующих час. Трансформации небесных стволов и нахождение благоприятного часа. Сглаживание наказания. Дополнительные Звезды. Благоприятные и неблагоприятные даты. Практика выбора дат для конкретных событий: подписания договора; поездки, командировки; открытия фирмы; для ценных приобретений; для медицинских процедур; для свадьбы; для разрыва и развода; для помещения денег в банк; для покупки оборудования. Выбор дат для фэншуй