Polityk akademickich

  1. Wszystkie dokumenty, plany nauczania, egzaminy, referaty i kolokwia, testy, prace semestralne i dyplomowe powinny być pisane w języku rosyjskim i przedstawione w postaci elektronicznej w programie WORD wersji nie starszej 97-2003.
 
  1. Wymagania programowe, liczba przedmiotów do zaliczenia, a także wysokość czesnego (w przypadku opłaty w ratach) mogą być zmienione w przypadku zmian w międzynarodowych standardach.
 
  1. Student poszerza swoją wiedzę poprzez samodzielne korzystanie z literatury uzupełniającej.
 
Umowa
Przed rozpoczęciem nauki w Instytucie konieczne jest zawarcie umowy między studentem i Instytutem. Po zatwierdzeniu umowy uiszczana jest opłata rekrutacyjna. Jest to rzeczywista umowa na zakup programów szkoleniowych kursu, a w przypadku pomyślnego zakończenia, student otrzymuje dyplom lub odpowiedni stopień. Zawarcie odrębnej umowy na zakup poszczególnych kursów (do pięciu) nie jest wymagane.
 
Oceny
Instytut nie praktykuje wystawiania ocen. Egzaminy są wymagane jako pomoc w określaniu poziomu umiejętności i wiedzy każdego ucznia. Jeśli student nie zdał egzaminu w ciągu roku, może go powtórzyć, uiszczając stosowną opłatę.
 
Wymagania do uzyskania
Zaświadczenia

Zaświadczenie zostanie wręczony absolwentowi Instytutu po pozytywnym złożeniu egzaminu i zrealizowaniu wszystkich wymagań dotyczących uzyskania stopnia. Zaświadczenie z oceną „bardzo dobry” będą wręczone studentom, którzy wykazują wybitne zdolności w nauce i/lub praktycznych osiągnięciach.
 
Arkusz z wykazem przedmiotów
Każdy absolwent otrzyma – wraz z dyplomem Instytutu – arkusz z listą realizowanych przedmiotów, ilością prac akademickich, praktycznych i klinicznych. Absolwenci mogą zamówić za dodatkową opłatą, aby ten wykaz został wysłany do potencjalnego pracodawcy. Wykładowcy i pracownicy Instytutu służą radą dla swoich studentów.
 
Dostęp do biblioteki
Każdy student może uzyskać dostęp do bezpłatnej e-biblioteki Instytutu.
 
Źródło zalecanej literatury
Studenci, którzy nie uczęszczają na wspomagające zajęcia, mogą korzystać z szerokiego wachlarza książek i podręczników. Student uzyskuje dostęp do nich poprzez ich zakup. Studiowanie literatury za dodatkową opłatą, zamiast uczęszczania na zajęcia w trybie dziennym lub udziału w webinarach, będzie okazją do oceny komunikacji z wykładowcą.
 
Materiały szkoleniowe
Opłata za materiały dydaktyczne (takie jak książki, podręczniki, itp.) dla każdego programu i roku kształcenia mogą ulec zmianie. Pełna lista wymaganej literatury będzie udostępniona studentom na początku nauki.
 
Wzajemny szacunek i etyka
Studenci są zobowiązani szanować wykładowców jak i innych uczniów. Szanować różne punkty widzenia i doświadczenia, poglądy, filozofię kształcenia oferowanego przez Instytut. Studenci muszą przestrzegać zasad etycznego postępowania, wraz z wykładowcami, kolegami i pracownikami Instytutu.
 
Skargi i wnioski
Studenci mają prawo złożyć skargę lub wniosek wyłącznie na potrzeby jakości nauczania i materiału. Programy i plany nauczania nie podlegają korektom.
 
Skreślenie z listy studentów
Skreślenie studenta z listy może odbyć się w przypadku: zadłużenia w stosunku do Instytutu, nieprzestrzegania zasad oddawania pracy pisemnej lub utraty kontaktu z Instytutem, a także niestosownego użycia informacji otrzymanych w trakcie kształcenia. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Rektora Instytutu.